Профил на купувача

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ всички документи, свързани с обществени поръчки/пазарни консултации/ред за възлагане по реда и условията на глава 26 от ЗОП и др., считано от 15.06.2020 година следва да се достъпват на Профила на купувача на ДПУСЯ в електронната платформа по чл. 39а от ЗОП, а именно – ЦАИС ЕОП.

Профил на купувача на ДП „Управление и стопанисване на язовири“ – https://app.eop.bg/buyer/23025

Read Post →

Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Д – 30/ 09.09.2020г. Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Заповед за избор на изпълнител Протокол Информация за удължаване на срок за получаване на оферти Обява по чл. 20, ал.3 Обява ESPD-obr.4.doc ESPD-request.zip…

Read Post →

Доставка на 30 броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

Дата на обявяване: 10.10.2019г. Уважаеми дами и господа, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул.“Княз Александър I“ № 12, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет:…

Read Post →

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ по пет обособени позиции

Дата на обявяване: 26.09.2019г. Уважаеми дами и господа, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул.“Княз Александър I“ № 12, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет:…

Read Post →