Доставка на 30 броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”

Дата на обявяване: 10.10.2019г.

Уважаеми дами и господа,

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул."Княз Александър I" № 12, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на 30 броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" по три обособени позиции“:

Обособена позиция 1 „Доставка на 16 (шестнадесет) броя фабрично нови, високопроходими автомобили за използване в трудно достъпни райони“;

Обособена позиция 2 „Доставка на 13 (тринадесет) броя фабрично нови, автомобили тип „SUV“ 4х2“;


Обособена позиция 3 „Доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил тип „SUV“ 4x4“

Решение за откриване (изпратено на 07.10.2019 г. в РОП, публикувано на 10.10.2019 г. в РОП и в профила на купувача)

Обявление за поръчка (изпратено на 07.10.2019 г. в РОП, публикувано на 10.10.2019 г. в ОВ на ЕС, в РОП и в профила на купувача)

Заглавна страница, документация и образци (публикувани на 10.10.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 1 (публикуван на 10.10.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 2 (публикуван на 10.10.2019 г. в профила на купувача)

Проект на договор по позиция 3 (публикуван на 10.10.2019 г. в профила на купувача)

ЕЕДОП (публикуван на 10.10.2019 г. в профила на купувача)

Крайна дата за подаване на оферти:  12.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения публикуван на 14.11.2019 г.

Протокол №1 и №2 - публикувани в профила на купувача на 19.11.2019г.

Доклад - публикуван в профила на купувача на 19.11.2019г.

Решение за определяне на изпълнител - публикувано в профила на купувача на 19.11.2019г.

Договор по обособена позиция №1 с приложения, публикуван на 23.12.2019г.

Договор по обособена позиция №2 с приложения, публикуван на 23.12.2019г.

Договор по обособена позиция №3 с приложения, публикуван на 23.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 23.12.2019г.

Close