Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ на 04.09.2019 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за взетите решения на проведеното заседание на УС на ДП "Управление и стопанисване на язовири"

Close