Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ предприема всички необходими мерки във връзка с падналите и очакваните значителни валежи на територията на община Берковица, област Монтана

Въз основа на прогнози, изготвени от служители на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири“, е извършено наблюдение на язовирите, управлявани и стопанисвани от предприятието на територията на област Мон ...

Нова специализирана техника в ДП “Управление и стопанисване на язовири”

През месец май 2022 година, чрез общественa поръчка Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ стана собственик на 8 броя нови самоходни машини за почистване и поддръжка на язовирни стени и подходите към ...

Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ на 23.03.2022 г.

Подробна информация за решенията на УС на ДПУСЯ, които се публикуват на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Управление и стопанисване на язовири", приет с ПМС № 62 от 29 март 20 ...

Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ на 19.10.2021 г.

Подробна информация за решенията на УС на ДПУСЯ, които се публикуват на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Управление и стопанисване на язовири", приет с ПМС № 62 от 29 март 2019 год ...

Close