Структура

Държавно предприятие  „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)  е юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл.  139а. ал. 1 от Закона за водите, със седалище в гр. София.  ДПУСЯ се състои от главно управление и 8 териториални поделения в страната - ТП Благоевград, ТП Пловдив, ТП Хасково, ТП Ямбол, ТП Бургас, ТП Варна, ТП Велико Търново, ТП Враца. Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е комплексно управление на язовири - публична и частна държавна собственост.

 

СТРУКТУРА НА ДПУСЯ :

Close