Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ по пет обособени позиции

Дата на обявяване: 26.09.2019г.

Уважаеми дами и господа,

Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, с адрес гр.София, ул."Княз Александър I" № 12, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ по пет обособени позиции“

Обособена позиция 1: „Доставка на настолни компютри“

Обособена позиция 2: „Доставка на монитори“

Обособена позиция 3: „Доставка на мултифункционални устройства“

Обособена позиция 4 „Доставка на сървър“

Обособена позиция 5: „Доставка на преносими компютри“. В настоящата обществена поръчка Възложителят се възползва от възможността предоставена от чл. 21, ал. 6 от ЗОП и ще възлага обособена позиция № 5 „Доставка на преносими компютри“ , по реда валиден за индивидуалната й стойност, а именно чрез директно възлагане предвид прогнозната й стойност в размер до 24 000 лева, без ДДС. Прогнозната стойност на позицията не надвишава 20 на сто от общата стойност на поръчката.

Решение за откриване /изпратено на 26.09.2019г. в РОП на АОП, публикувано на 26.09.2019г. в РОП на АОП и в профила на купувача/

Обявление за поръчка /изпратено на 26.09.2019г. в РОП на АОП, публикувано на 26.09.2019г. в РОП на АОП и в профила на купувача/

Заглавна страница, документация и образци /публикувани на 26.09.2019г. в профила на купувача/

Проект на договор - по обособени позиции от 1 до 4 включително /публикувани на 26.09.2019г. в профила на купувача/

ЕЕДОП - по обособени позиции от 1 до 4 включително /публикувани на 26.09.2019г. в профила на купувача/

Крайна дата за подаване на оферти:  18.10.2019г.

Протокол №1 от работата на комисията публикуван на 25.10.2019 г.

Съобщение - отваряне на ценови предложения публикувано на 04.11.2019 г.

Протокол №2 от работата на комисията публикуван на 14.11.2019 г.

Протокол №3 от работата на комисията публикуван на 14.11.2019 г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 14.11.2019 г.

Договор по обособена позиция №1 с приложения, публикуван на 20.12.2019г.

Договор по обособена позиция №2 с приложения, публикуван на 20.12.2019г.

Договор по обособена позиция №3 с приложения, публикуван на 20.12.2019г.

Договор по обособена позиция №4 с приложения, публикуван на 20.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 20.12.2019г.

 

Close