Проведено заседание на Управителния съвет на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ на 03.09.2020 г.

Подробна информация за решенията на УС на ДПУСЯ, които се публикуват на основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ДП „Управление и стопанисване на язовири", приет с ПМС № 62 от 29 март 2019 г ...

Close